• 20181025_113621.jpg
 • 20181025_115646.jpg
 • 20181025_121221.jpg
 • 20181025_121840.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg

Zajęcia

 W świetlicy szkolnej metody muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.

W świetlicy staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzany przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności
i kształtowanie właściwych postaw. Do najczęściej stosowanych metod pracy należą:

1.Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – zajęcia z zakresu żywego słowa.

2.Zajęcia artystyczne

3.Zajęcia ruchowe.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ŻYWEGO SŁOWA

Ich celem jest dostarczenie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze oraz rozwijanie ich zdolności poznawczych tj. umiejętność odbierania wrażeń, spostrzegania, wyobrażania, zapamiętywania i myślenia. Wpływa to na wszechstronne kształtowanie osobowości dziecka.

Są one realizowane przez:

Rozrywki umysłowe – gry i zabawy

Gry i zabawy umysłowe poszerzają wiedzę, utrwalają wiadomości zdobyte w szkole. Dzieci ćwiczą zmysły, rozwijają spostrzegawczość, uwagę, dowcip i pomysłowość. Przy grach
i zabawach dzieci mimowolnie podporządkowują się zasadom gry, uczą więzi z grupą, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.

Rodzaje gier i zabaw: towarzyskie, ze śpiewem i muzyką, zręcznościowe, stolikowe, dydaktyczne, które pobudzają wyobraźnię, a przez to rozwijają szereg pojęć: przestrzeń, kształt, czas, wielkość, liczba, kolor, naśladowcze – gdy dzieci bawią się w „kogoś lub coś”.

Rozrywki umysłowe to: zagadki, łamigłówki, rebusy, szarady, krzyżówki, kalambury, quizy. Utrwalają elementy wiedzy, pobudzają do myślenia, ćwiczą pamięć, zmuszają do szybkiej orientacji.

Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni, legend

Zadaniem zajęć czytelniczych jest kształtowanie nawyku obcowania z książką, rozwijanie kultury czytelniczej, wyrabianie wrażliwości na treść książki, kształtowanie zamiłowań czytelniczych, kształtowanie samodzielności myślowej.

Wśród form inspiracji czytelniczej wyróżnia się:

vSłowne formy inspiracji:

-opowiadanie treści utworów literackich,

-głośne czytanie – wpływa na opanowanie i doskonalenie techniki czytania,

-pogadanki,

-rozmowy i dyskusje nt. przeczytanych książek

vWizualne formy inspiracji:

-gazetki,

-plakaty.

vAudiowizualne formy inspiracji:

-zgaduj – zgadule,

-konkursy czytelnicze,

-zagadki literackie,

Te formy zmuszają do samodzielności, kształcą odwagę i wiarę we własne siły, ćwiczą pamięć i umiejętność koncentracji uwagi.

-filmy,

-małe formy teatralne polegające na inscenizowaniu fragmentów książki, wiersza itp.

Zajęcia związane z radiem, telewizją i filmem

Radio, telewizja i film mają na celu nie tylko dostarczanie rozrywki, są też źródłem informacji przez słowo, dźwięk i obraz kształtują się poglądy dzieci, upodobania, wyobraźnia i uczucia.

W pracy świetlicowej wykorzystać można:

vSłuchowiska radiowe –słuchanie z płyt bajek, baśni, wierszy itp. Forma zbiorowego słuchania dostarcza głębokich przeżyć, jest też kanwą do prowadzenia rozmów, rysowania, malowania, pobudza aktywność dzieci, zachęca do samodzielnej pracy
i dostarcza emocjonalnych przeżyć.

vProgramy TV, filmy – dostarczają informacji o wydarzeniach, pogłębiają wiedzę, budzą zaciekawienie, rozwijają zainteresowania, wyobraźnię, fantazję, dostarczają emocjonalnych przeżyć, uczą, wychowują, kształtują poglądy, wzbogacają i kształtują uczucia, myśli.

Wycieczki edukacyjne

To atrakcyjna i znacząca forma pracy dydaktyczno – wychowawczej w świetlicy. Wycieczki zawsze powinny opierać się na zasadach bezpieczeństwa, jej uczestnicy muszą wiedzieć, co im wolno, a czego nie. Celem wycieczki może być np. obserwacja zmian zachodzących
w przyrodzie, poznanie najbliższej okolicy, zabytków kultury, miejsc pamięci narodowej, oglądanie wystaw, ekspozycji muzealnych.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W zakres ich wchodzą:

-zajęcia plastyczne,

-umuzykalniające,

-małe formy teatralne.

Zajęcia plastyczne

Główne cele zajęć plastycznych to m.in.:

vKształcenie zdolności manualnych.

vWspółdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców.

vRozwijanie pomysłowości, wyobraźni.

vPobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności.

vPoznanie różnych technik plastycznych i pokazanie możliwości wypływających z różnych technik.

vRozbudzanie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą.

vNauka właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy.

Najczęściej stosowane techniki plastyczne w świetlicy to: malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, wydzieranie, wycinanie, kompozycje z różnych materiałów, frottage, collage, papieroplastyka, modelowanie z plasteliny, masy solnej, papierowej, rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, ołówkowymi, mazakami, świecą, węglem, kredą.

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia muzyczne są doskonałym środkiem na wprowadzenie dziecka w dobry nastrój. Główne cele zajęć muzycznych to:

vKształcenie słuchu muzycznego.

vĆwiczenie pamięci.

vRozwijanie improwizacji ruchowej.

vRozwijanie wyobraźni.

vPobudzanie dzieci nieśmiałych i mało aktywnych do wspólnej zabawy.

Zajęcia muzyczne obejmują:

1.Słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych.

2.Nauka i śpiew piosenek.

3.Gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką.

4.Pląsy.

5.Próby muzykowania wykorzystując proste instrumenty muzyczne, np. bębenek, trójkąt, tamburyna, grzechotki itp.

Małe formy teatralne – recytacje, inscenizacje itp.

Główne cele to:

vRozwijanie wyobraźni.

vRozwijanie osobowości.

vUzewnętrznianie swoich marzeń, fantazji.

vĆwiczenie dykcji.

vDoskonalenie mowy.

ZAJĘCIA RUCHOWE

Do zajęć ruchowych zaliczamy m.in.:

vZabawy i gry ruchowe:

Cele:

ØRozwijanie cech motoryki: siły, zręczności, szybkości, wytrzymałości, umiejętności ruchowych.

ØKształtowanie szybkiej i celowej reakcji, spostrzegawczości i orientacji.

ØWzmocnienie układu kostno – stawowego.

ØKształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej.

ØKształtowanie koncentracji uwagi.

ØKształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy.

Wśród gier i zabaw ruchowych wyróżniamy:

-Zabawy i gry skoczne – podskoki, wyskoki, zeskoki itp.

-Zabawy i gry rzutne – rzut do celu, na odległość itp.

-Zabawy i gry bieżne – wyścigi itp.

-Zabawy na czworakach.

-Zabawy orientacyjno – porządkowe.

-Zabawy ze śpiewem.

-Zabawy i gry kopne.

vGry i zabawy zręcznościowe – rozwijają siłę i zręczność, wyobraźnię i inteligencję, wdrażają do pokonywania przeszkód.

vZabawy konstrukcyjne – konstruowanie różnych budowli, np. z klocków. Cel: rozwijanie zręczności manualnych, rozwijanie zaradności, śmiałości w rozwiązywaniu różnych zadań technicznych.

vSpacery, wycieczki, ćwiczenia i gry terenowe – kształtują zaradność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie, poszerzają wiedzę o najbliższej okolicy.

Żródło : intrnet

Ogłoszenia

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Styczeń 2019

Luty 2019

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej